Høring - Forskrift om politivedtekt Lillesand kommune - revidering

På vegne av Lillesand bystyre sendes revidert "Forskrift om politivedtekt, Lillesand kommune, Aust-Agder" ut på høring med høringsfrist 31.07.2018.

Politivedtekter er lokale forskrifter som fastsettes av kommunen med hjemmel i lov om politiet (politiloven) av 4. august 1995 nr. 53, § 14. Vedtektene skal vedtas av Lillesand bystyre, og stadfestes av Politidirektoratet før ikrafttredelse.

Gjeldende politivedtekt for Lillesand kommune ble vedtatt første gang av Lillesand bystyre i 2003.

Lillesand bystyret har i møte den 02.05.2018 vedtatt å legge ut vedlagte forslag til ny "Forskrift om politivedtekt, Lillesand kommune, Aust-Agder", ut på høring.  

Forslaget er utarbeidet av administrasjonen i Lillesand kommune i tett samarbeid med lensmannen i Lillesand. Dette har sikret en tverrfaglig gjennomgang. Politidirektoratet har nylig utarbeidet ny normalpolitivedtekt som er ment som en mal for arbeidet med lokale vedtekter, og denne er lagt til grunn i det forslaget som nå legges ut på høring.


Om tiggeforbud

I møte 02.05.2018 vedtok bystyret å oppheve forbud mot tigging.

Forslag som gjelder regulering av tigging, har bystyret bestemt også skal ut på høring. Forslaget er tatt inn som et alternativ til forskriftens § 2-4.


Høringsfrist og adresse

Høringsfristen er 31.07.2018.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill.

Høringssvar merkes med saksnr. 17/295 og sendes:

postmottak@lillesand.kommune.no eller Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Høringssaken kunngjøres på følgende steder:  www.lillesand.kommune.no , Lillesandsposten, Agderposten og i Fædrelandsvennen.

 

Aktuelle dokumenter:

Forslag - Forskrift om politivedtekt 2018 (L)(943066).pdf

Forskrift om politivedtekt - Lillesand kommune (L)(857298).pdf

Normalpolitivedtekt rundskriv 022018 (L)(927709).pdf

Publisert
25.05.2018
Sist endret
25.05.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00 (i juli er rådhusets åpningstid kl. 10.00-14.00, mens sentralbordet er som vanlig betjent kl. 08.30-15.00)

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker