Foto: Harald Solberg
Foto: Harald Solberg

Ekstern innspillsprosess - etablering av helårs gågate i sentrum

I forbindelse med utvikling av sentrum og realisering av sentrumsplanen ønsker Lillesand kommune innspill knyttet til etablering av helårs gågate i sentrum.

Innspillsprosessen er en oppfølging av bystyrets vedtak BS 024/18 av 14.03.2018:

BS- 024/18

Bystyrets vedtak:

 1. Lillesand bystyre setter i gang en prosess for å etablere helårs gågate i deler av sentrum. Forut for en eventuell formell prosess etter plan- og bygningsloven ønsker bystyret signaler fra næringsliv, gårdeiere, befolkningen og flere vedrørende om det er ønskelig med helårs gågate i sentrum. Lillesand bystyre ber rådmannen legge opp en ekstern innspillprosess for å få synspunkter på følgende:

  • Det etableres helårs gågate i Vestregate fra Strandgate til Storgate. Dette er i tråd med områderegulering for sentrum, såkalt sentrumsplan (BS-149/16).
  • Det etableres helårs gågate i Strandgata, mellom Narvesen og Kunstkolonialen. Strekningen er i sentrumsplanen vist som shared space.

2. Bystyret ber rådmannen legge fram en sak for bystyret etter innspillsprosessen. I den saken skal bystyret ta stilling til om det skal settes i gang en formell prosess etter plan- og bygningsloven for å legge til rette for helårs gågate i hele eller deler av sentrum.

3. Inntil videre utvides ordningen med gågate i perioden 1. mai til 15. september, desember måned og lørdager og søndager ellers i året. Utvidelsene trer i kraft 1. mai 2018.

4. Håndverkertrafikk fra Kokkenes ønskes i størst mulig grad ivaretatt fra Langbrygga og Fossbekk.

Kommunen ønsker nå konstruktive innspill knyttet til etablering av helårs gågate i sentrum i samsvar med bystyrets vedtak 024/18. Alle kan komme med innspill!

Lillesand Vekst bes ta stilling til om de samordner innspill fra medlemmene, eller om medlemmene sender egne innspill direkte til kommunen.

Innspill merkes med saksnummer 18/278 med tittel «Innspill helårs gågate», og sendes postmottak@lillesand.kommune.no eller til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand - innen 4. juni 2018.

Med hilsen

Trude Jakobsen
Kommunalsjef teknisk

Publisert
03.05.2018
Sist endret
20.05.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker