Forhandlingsutvalget i Lillesand - fra venstre varaordfører Jorunn Elisabeth Lossius, ordfører Arne Thomassen og Cecilie Knibe Hanssen Foto: Svein Tybakken
Forhandlingsutvalget i Lillesand - fra venstre varaordfører Jorunn Elisabeth Lossius, ordfører Arne Thomassen og Cecilie Knibe Hanssen Foto: Svein Tybakken

Tenker i felles retning

Forhandlingsutvalgene i K5-kommunene tenker i felles retning om sentrale temaer i det videre arbeidet med å lage forslag til en intensjonsavtale om en ny kommune

De store linjene

Det kom fram på det to dager lange møtet mellom forhandlingsutvalgene 14. og 15. desember.

Sentrale temaer som overordnede mål, kvalitet og plassering av tjenester til innbyggerne, lokal identitet, politisk organisering, nærdemokrati, økonomi og ansattes situasjon ble diskutert og behandlet i varierende grupper på det to dager lange møtet.

På møtet jobbet utvalgene med å se på de store linjene, og ikke detaljene.

Møtet endte med felles oppslutning om formuleringer som nå skal foredles og sendes til arbeidsutvalget (ordførere og rådmenn) før forhandlingsutvalgene tar opp tråden igjen på sitt møte i slutten av januar.

For eksempel er alle kommunene opptatt av at det viktigste er å sikre så gode tjenester som mulig, at tjenester og tilbud skal være nær der folk bor og at nærdemokratiet sikres – for eksempel gjennom direkte valg til kommunedelsutvalg.

Før januarmøtet skal de foreløpige resultatene av arbeidet presenteres og forankres i kommunestyrer og/eller formannskap i kommunene.

Ordførerne

- Vi har hatt to veldig gode dager med konstruktive innspill. Disse har gitt oss et godt grunnlag for å lage en intensjonsavtale. Nå er det viktig å forankre dette lokalt. Det er det vi skal gjøre før vi jobber videre med å gjøre ferdig utkastet, sier ordfører Johnny Greibesland i Songdalen. Han er også leder av forhandlingsutvalgene for de fem kommunene.

- Jeg er enig. Vi er inne i en spennende prosess, og har kommet et stykke videre disse dagene. Vi har satt på papir mye som vi nå skal forankre i våre kommunestyrer. Utgangspunktet er det aller beste, sier Lillesand-ordfører Arne Thomassen.

– Vi er veldig godt i gang. Jeg føler at alle her ønsker at vi skal få det til, og tror viljen er stor for å få det til. Vår største jobb er forankringen. Både politikerne og innbyggerne har vært rimelig skeptiske til en ny kommune. Jeg er betinget optimist, sier ordføreren i Birkenes, Anders Christiansen. 

- Jeg blir mer og mer positiv til en storkommunevariant, og ser mulighetene for hva vi kan oppnå i en stor kommune. Det som er viktig, er å ivareta det lokale perspektivet. Vi ønsker å sikre utviklingen i lokalsamfunnene i alle kommunene, og jeg er glad for at vi klarer å sette ord på hva som er viktig i lokalmiljøet. Kommunedelstenkningen er viktig for prosessen, og vi må utrede hva som er mulig å få til en slik modell, sier ordfører Astrid Hilde i Søgne.

- Vi har tatt et viktig skritt sammen, og ting blir mer og mer konkret. Vi er enige om formuleringer, og jeg øyner ikke de store stridsspørsmålene som kan ødelegge. Dette dreier seg ikke om et sentraliseringsspørsmål, og jeg opplever at det stoles mer og mer på det. Det er viktig, sier Kristiansands ordfører, Harald Furre.


Jobbe videre

Prinsipper for prosessen videre:

Kommunene Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne er ulike, men likevel likeverdige. En helt ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de fem kommunenes styrker og særegenheter. Lokal identitet og nærdemokrati skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted.

Visjon:

I tida framover skal det arbeides med å lage en visjon for en ny kommune. Den vil ta utgangspunkt i de tre innspillene som kom på møtet:

  • Sterkere sammen - rustet for morgendagens utfordringer.
  • Stor nok til å levere - nær nok til å bry seg.
  • Grenseløse muligheter for folk i sør – trygghet, nærhet, utvikling for framtiden.

Mål:

  • K5 skal være en drivkraft for utviklingen av Agder og landet som helhet. Den skal ha fokus på stedsutvikling, næringsutvikling og innovasjon.
  • K5 skal levere bedre tjenester til innbyggerne – der folk bor
  • Det skal være attraktive arbeidsplasser i en ny kommune
  • Styrket demokrati og likebehandling
  • Solid økonomi som kan håndtere også utforutsette hendelser i fremtiden

Nærdemokrati:

Kjenne identitet både til sitt nærmiljø og kommunen som helhet.

Tjenestetilbud og lokal identitet:

Alle innbyggere skal få gode tjenester i rimelig nærhet til eget bosted. Alle skal ha krav på skole, barnehage og hjemmetjenester nær hjemmet.

I kommunedelssentrene skal man i tillegg finne hverdagstjenestetilbud, som for eksempel legevakt, bibliotek, kulturskole, nærmiljøanlegg, kultursamlingssteder, servicekontor og helsetjenester.

Stedsuavhengige tjenester:

Spesialiserte funksjoner skal samlokaliseres og fordeles mellom de ulike kommunedelsentrene.

Merkantile og administrative oppgaver samles i en lokasjon.


Politisk organisering og nærdemokrati.

Hovedmålet må være å få til en modell som sikrer lokal medvirkning/innflytelse på vesentlige områder for innbyggerne, og samtidig sikre god beslutningsmyndighet.

Direkte valg til kommunedelsutvalg, som kan beslutte i lokale saker.


Kommunen som arbeidsgiver:

Stillingsgaranti som følge av sammenslåing

Lønnsharmonering

Involvering i prosessen


Økonomi:

Den nye kommunens økonomi skal være i balanse og forbli solid i et langsiktig perspektiv.

Driftsresultatet skal være i tråd med nasjonale anbefalinger

Lånegjelden skal være på et forsvarlig nivå

Det skal arbeides for at eiendomsskatten skal være lavest mulig

Samlet skatte- og avgiftsnivå skal ikke overstige dagens samlede skattenivå for alle fem kommuner.

Et eget utvalg skal harmonisere det samlede skatte- og avgiftsnivået


Forhandlingsutvalgene vil også jobbe videre med å se på felles satsinger i en ny kommune. Utvikling av næringsområder, kollektivtrafikk, E 39, gang- og sykkelveier, flerbrukshall, svømmehall, digitalisering, velferdsteknologi og regionale idrettsanlegg er blant temaer som blir med i det videre arbeidet.

Publisert
16.12.2015
Sist endret
07.06.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).