Kontrollutvalget

Bestemmelsene om kontrollutvalget finnes i kommunelovens § 77

Kontrollutvalgets ansvar, oppgaver, regler om saksbehandling m.m. framgår av kommuneloven (jfr. § 77) samt forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet 15.06.2004 (forskrift nr. 905) med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 11.

Kontrollutvalget skal forestå løpende tilsyn med med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret selv.

Møtene i kontrollutvalget i Lillesand kommune er åpne for publikum.

Publisert
06.07.2010
Sist endret
21.10.2015

Kontaktinformasjon

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) har funksjonen som sekretær for kontrollutvalget.

Kontaktperson for Lillesand kommune er:  

Alexander Etsy Jensen

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark)
PB. 788 Stoa
4809 Arendal.
Tlf.: 91 82 75 45
e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

 

Nyttige lenker