Forhandlingsutvalget

Vedtatt i bystyret 02.12.2015, BS-199/15

Kommuneloven § 23 nr 2 fastsetter at rådmannen skal se til at saker som fremmes for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Fra tid til annen dukker det opp saker som krever en folkevalgt medvirkning enten i en innledende fase eller når gjennomføringen av et vedtak støter på særlige utfordringer.

Kommuneloven § 10 nr 1 hjemler opprettelse av faste utvalg. Forhandlingsutvalget er særlig aktuelt i saker som er i skjæringspunktet mellom kommunen som forvaltningsmyndighet og kommunen som (potensiell) grunneier / bidragsyter.

Medlemmer i forhandlingsutvalget 2015-2019: 

Arne Thomassen (H) - leder

Jorunn Elisabeth Lossius (KrF) - nestleder

Cecilie Knibe Hanssen (A) - medlem

Oddbjørn Kylland (Sp) - medlem

Publisert
04.12.2015
Sist endret
02.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker