Politisk organisering

Bystyret vedtok i sak 098/19, politisk organisasjonsmodell for valgperioden 2019-2023.

a. Formannskapet

b. Plan- og miljøutvalget

c. Tjenesteutvalget

Andre lovpålagte organ videreføres.

Prinsippet om gjennomgående representasjon søkes i størst mulig grad. Antall medlemmer skal være 9 i formannskap og begge utvalg.

Formannskapet: oppgaver etter kommuneloven, prinsipielle saker innen kommunens rolle som grunneier, næringsliv, havn, sentrumsutvikling, reiseliv, kommuneplan og kommunedelplaner.

Plan- og miljøutvalget: plan- og bygningsloven (bortsett fra kommuneplan), vann- og avløpssaker og prinsipielle saker innen klima, miljø- og naturvern og trafikksikkerhet. Ulovlighetsoppfølging av saker som er av ikke-prinsipiell karakter etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven som gjelder tvangsmulkt, tvangsgebyr og overtredelsesgebyr delegeres til rådmannen.

Tjenesteutvalget: helse, omsorg, kultur og velferd, undervisning og barnehage som kommunen har ansvar for.

Bystyret er det øverste kommunale organ, og har det totale ansvar for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven og eget reglement.

Publisert
10.08.2009
Sist endret
11.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker