Tingsakeråsen - Detaljregulering

Lillesand bystyre har i møte 15.05.2019, sak BS-054/19 vedtatt detaljregulering for Tingsakeråsen jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan omfatter GBR 42/1, 42/2 42/278, 42/626, 600/18 og 601/240  og er regulert til boligformål med tilhørende infrastruktur.
Dokumenter i saken ligger her

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens 
kapittel VI om klage og omgjøring.

Klagefrist er: 01.07.2019

Klagen sendes kommunen på e-post;
postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand
kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 01.07.2022

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunens planavdeling, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Publisert
31.05.2019
Sist endret
01.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker