Skuggevik Gård - Detaljregulering

Lillesand bystyre har i møte 19.06.19, sak BS-068/19 vedtatt detaljregulering for Skuggevik Gård jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan legger til rette for 24 nye boligtomter med frittliggende småhusbebyggelse ved eksisterende boligområde på Skuggevik og innenfor deler av B46 i kommuneplanens arealdel.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

Klagefrist er: 12.08.19

Klagen sendes til kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, 
Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 23.07.2019

Vedtaksbehandling
Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Formingsveileder
Barn og unges sjekkliste
Skygge og støy vurdering av lekeplass
ROS-analyse
Offentlige arealer
Informasjon tilhørende tiltaksplan knyttet til revidert planforslag
Grunnundersøkelse sulfid
Tiltaksplan sulfid
Biologisk mangfoldrapport
Tekniske dokumenter
Støynotat
Solforhold lekeplassene - vårjevndøgn kl 15.00
Rådmannens kommentarer til merknader - offentlig ettersyn og begrenset høring
Oversendelsesbrev
Oppstartsmøte, varsling, Innspill
Merknader offentlig ettersyn
Merknader fra begrenset høring
Godkjennelse av avvik fra tiltaksplan
Behandling av tiltaksplan

Publisert
25.06.2019
Sist endret
01.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker