Kvanneslandet - Vedtatt detaljregulering

Lillesand bystyre har i møte 24.10.2018, sak BS-101/18 vedtatt detaljregulering for Kvanneslandet jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Endringer i planen ha blitt gjennomført etter Bystyrets vedtak.

Vedtatt plan omfatter hovedsakelig GBR 95/3, 95/2, 95/33, 95/34 og 95/37. Planen regulerer 41 nye fritidsboliger, to eksisterende bolighus, gjesteparkering, biloppstillinger, turveier, lekearealer og ellers tilhørende formål og infrastruktur.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring. 
Klagefrist er: 29.11.18


Klagen sendes til kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for teknsik forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 29.11.18.

Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Planprogram
Temakart veityper
Temakart stier
Berggrunn og sulfid
Illustrasjonsplan 
Arealtabell
Pumpestasjonsoversikt alt. 1
Pumpestasjonsoversikt alt. 2
Formingsveileder
Arkeologisk registrering
Trafikkutredning
ROS-analyse
Svar på merknader
Barn og unges sjekkliste
Sol-skyggediagram
Konsekvensutredning
Biologisk mangfold


Publisert
05.11.2018
Sist endret
18.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker