Fossbekk brygge IV

Lillesand bystyre har i møte 12.09.2018, sak BS-090/18 vedtatt detaljregulering for Fossbekk brygge IV jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Endringer i planen ha blitt gjennomført etter Bystyrets vedtak.

Vedtatt plan omfatter hovedsakelig GBR 33/1466 og 33/73, og er regulert til boligformål. Det er regulert inn fire leilighetsbygg, i tillegg er det regulert inn tilhørende infrastruktur, lekeplass og gangvei.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.
Klagefrist er: 29.11.18

Klagen sendes til kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for teknsik forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 29.11.18

Aktuelle vedlegg:

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Perspektiv

Perspektiv 2

Perspektiv 3

Perspektiv 4

Vedlegg rapport A

Vedlegg rapport B

VA -plan.pdf

Støyrapport A.pdf

Støyrapport B.pdf

Sol-skygge lek.pdf

Sol - skyggediagram 21.03.pdf

Sol - skyggediagram 21.06.pdf

Sol - skyggediagram 21.09.pdf

Sjekkliste for barn og unge.pdf

ROS-analyse rev.pdf

Oversikt grøntarealer.pdf

Landskapsplan.pdf

Innkommende merknader.pdf

Kommentarer til innkommende merknader.pdf

Fasader.pdf

Publisert
06.11.2018
Sist endret
18.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker