Fossbekk brygge IV - Detaljregulering

Lillesand bystyre har i møte 25.09.2019, sak BS-112/19 vedtatt detaljregulering for Fossbekk brygge IV jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plankart og planbestemmelser ligger nedenfor, mens planbeskrivelse og vedtak er tilgjengelig på Lillesand kommunes nettside:
http://innsyn.lillesand.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019019761&

Vedtatt plan omfatter GBR 33/1466 og 33/1503 og er regulert til boligformål og småbåthavn med tilhørende infrastruktur.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

Klagefrist er: 01.11.2019

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 01.11.2022.  

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Plankart
Bestemmelser

Publisert
07.10.2019
Sist endret
07.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker