Dyvik hytteområde - Detaljregulering

Lillesand bystyre har i møte 19.06.2019, sak BS-073/19 fattet nytt vedtak i sak om detaljregulering for Dyvik hytteområde jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse finner du her. 

Planbestemmelser -Siste revisjon etter bystyrets vedtak: 01.07.2019

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

Klagefrist er: 12.08.2019

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 12.08.2022

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunes planavdeling, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Publisert
01.07.2019
Sist endret
01.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker