F01 Randvig Høvåg

Vedtatt detaljregulering fritidsbebyggelse

Lillesand bystyre har i møte 12.09.2018, sak BS-088/18 vedtatt detaljregulering for F01 Randvig Høvåg jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan omfatter GBR 74/1 og er regulert til fritidsformål med tilhørende infrastruktur.  Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring. 

Klagefrist er: 12.10.2018

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 12.10.2021

Aktuelle dokumenter:
Vedtaksbehandling
Planbeskrivelse
Planforslag
Reguleringsbestemmelser
Tilbakemelding fra tiltakshaver / forslagsstiller på innkomne høringsuttalelser
Detaljregulering Randvig - Barn og unge
Detaljregulering Randvig - ROS Analyse
NVEs generelle uttalelse
Høringsuttalelse - Detaljregulering fritidsbebyggelse
Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan
Innspill ved høring og offentlig ettersyn av utbyggingsplan
Midlertidig uttalelse til detaljregulering fritidsbebyggelse 
Merknader til detaljregulering fritidsbebyggelse
Uttalelse - Reguleringsplanarbeid

Publisert
18.09.2018
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker