Del av Brønningsmyr- Detaljregulering

Lillesand bystyre har i møte 25.09.2019, sak BS-107/19 vedtatt detaljregulering for del av Brønningsmyr jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan omfatter eiendommene gbnr 13/60,13/58, 600/180, 13/61, 13/56 og 13/84 og hjemler fremtidig utvidelse av eksisterende bensinstasjon og vegserviceanlegg. I tillegg legges det opp til arealer for kombinert formål næring/tjenesteyting, som en videre utvikling av næringsområdene i Agder næringspark.

Plankart og bestemmelser som er oppdatert etter Bystyrets vedtak ligger vedlagt. Andre dokumenter i saken kan leses her

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

Klagefrist er: 01.11.2019

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 01.11.2022. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Plankart
Bestemmelser

Publisert
07.10.2019
Sist endret
07.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker