Rossnes gbnr. 6/107 m.fl., Justøya

Melding om ny oppstart reguleringsplan

Etter møte med planavdelingen i kommunen 24.10.2018 ble det besluttet å varsle ny oppstart av reguleringsplanen. Ved varsel om oppstart i juli 2017 ble det ikke spesifikt varslet om at det inngår 2 nye fellesbrygger i planarbeidet.
Kystverket og Fiskeridirektoratet drøftet planlegging av brygger i sine merknader, men vi ønsker å være sikre på at alle berørte parter er innforstått med dette.

Det skal benyttes brygger som hovedadkomst, da det ikke er adkomstvei via land, kun stier. Det skal reguleres inn to nye brygger, med plass til fem båtplasser til sammen. Bryggene er ikke konsekvensutredet i
kommuneplanen, men siden det blir såpass små arealer trenger ikke planen KU på grunn av dette.

På vegne av Grethe Othilie H Gullaksen, melder Captain Crooks Holding AS ny oppstart av privat detaljregulering for gnr. 6, bnr. 107 m.fl i Lillesand kommune, jf plan- og bygningsloven §12-3 og 12-8, annet ledd.

Planområdet ligger på Rossnes på Justøya og er i kommuneplanen avsatt til Fritidsbebyggelse. Et mindre område innenfor planavgrensningen er avsatt til LNF og vil forbli et LNF område.

Det vil ikke bli aktuelt å regulere vei inn i området. Hovedatkomst er med båt.

Det legges opp til en fortetting med inntil 6 hytter samt 2 fellesbrygger i tillegg til eksisterende hytter og brygger.

Innspill til planarbeidet 
Merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Captain Crooks Holding AS, Grimelundshaugen 2, 0374 Oslo eller epost:
aud@landstad.no innen 15.12.2018

Merknader og innspill til planarbeidet vil sammen med plankonsulents kommentarer følge saken når den sendes kommunen.
Som en del av planprosessen vil kommunen vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det gis vanligvis ikke skriftlige svar på innspillene til den enkelte. Berørte parter vil også kunne uttale seg om planarbeidet når det legges ut på høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Aud Landstad, tlf. 9084 1119 eller epost aud@landstad.no

Utsnitt kart

Publisert
30.11.2018
Sist endret
22.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker