Kirkekleiva 2 m. fl. - Oppstart av detaljregulering

Arkivsak 15/2780

Møvik Byggetjenester AS starter arbeid med privat forslag detaljregulering for Kirkekleiva 2 jf. pbl §§ 12-3 og 12-8. Forslag planavgrensning ses på kartutsnitt i vedlegget under, og omfatter gnr. 47, bnr. 44,67 m. fl. i Lillesand kommune.
Under planarbeidet kan området bli avgrenset/utvidet.

Formålet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i 3 plan samt parkeringskjeller i Kirkekleiva 2, og legge til rette for kommunens ønske om fortau langs Kirkekleiva for sikker skolevei.  

I kommunedelplanens arealdel er området avsatt til boligformål. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det varsles også arbeid med utbyggingsavtaler for området. Ros-analyse vil inneholde støy, overvann og sulfidinnhold i berggrunn. Kommunen har utvidet planområdet for å avklare skolevei i området. 

Eventuelle kommentarer, merknader og spørsmål m.v. om varsel og planarbeid kan sendes skriftlig til: Møvik Byggetjenester AS, Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand eller på epost: anne@arkmovik.no innen 10. mai 2019.

Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og oppstartsvarsel er tilgjengelig på kommunens hjemmeside her

Kartutsnitt

Publisert
22.03.2019
Sist endret
22.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker