Detaljregulering for helårs gågate i sentrum.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Lillesand kommune setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for helårs gågate i Lillesand sentrum.

Planområdet er ca. 4,6 daa og er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt. Planområdet innebefatter Vestregate, mellom Strandgata og Storgata, samt Strandgata mellom Strandgata 4 (Narvesen) og Strandgata 16 (Kunstkolonialen).

Formålet med planen er å tilrettelegge for helårs gågate i deler av Strandgata og Vestregate i Lillesand sentrum.

Området er i gjeldende områdeplan for sentrum (vedtatt 16.11.2016) avsatt til tun, park (Emil Knutsens plass), torg, fortau og gate.

Lillesand kommune har et mål om at flest mulig av byens brukere, gårdeiere, næringsliv med flere skal få et positivt forhold til helårs gågate. Planarbeidet skal gjennomføres som en åpen prosess med aktiv medvirkning og samskapning med handelsstand, næringsdrivende, gårdeiere, frivillige organisasjoner og ulike grupper av byen.

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 06.01.2020 til:

Feste Grenland as v/Therese Hagen, Tordenskjoldsgate 6, 3921 Porsgrunn,
eller e-post til: th@feste.no, med kopi til: Lillesand kommune: postmottak@lillesand.kommune.no.

Evt. pr. brev til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand. Merk med 19/2229

Kartutsnitt

Publisert
22.11.2019
Sist endret
28.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker