Detaljregulering for gjenvinningsstasjon Sørlandsparken øst - varsel om oppstart

På vegne av Avfall Sør AS varsler Rambøll Norge AS med dette oppstart av planarbeid iht. plan- og bygningsloven § 12-8.
Det skal utarbeides en detaljregulering for ny 
gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken Øst (delfelt K/I2 m.fl – Plan ID 2011003255).
Eiendommer som er inngår i planområdet er i 
hovedsak GB 66/29, 66/30, 66/34, 66/40, 67/1, 67/6 og 67/10.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av en gjenvinningsstasjon for Kristiansand.

Aktuelle dokumenter:

Publisert
12.09.2019
Sist endret
22.11.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker