Indre Årsnes - Detaljert reguleringsplan

Det kunngjøres at del av GBR. 64/4 og 65/1 tas opp til regulering iht plan- og bygningslovens § 12-8. Områdets planavgrensning fremgår av vedlagt oversiktskart. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4.

Formålet med planleggingen
Det planlegges boligbebyggelse i hovedsak i form av frittliggende småhusbebyggelse og muligens konsentrert småhusbebyggelse. Det planlegges 20-25 boenheter. I tillegg skal det reguleresinn adkomstveier, lekeplasser, utomhusområder, friluftsområder mm. Nord for fv. 401, der det ligger en eksisterende brygge, vil en se på muligheten for utvidelse av bryggen for å sikre båtplasser i gangavstand fra boligområdet. Det skal også regulere inn fortau/gang-og sykkelveg langsmed fv. 401 innenfor planområdet. Det vises også til vedlagt planprogram for nærmere beskrivelse.

Planområdet
Planområdet omfatter en ubebygd hei, Rauvigheia, som i hovedsak er dekket av skog. Mot Årsneskilen går terrenget relativt bratt ned til sjøen. På nordsiden av broen over til Indre Årsnes er det en eksisterende brygge.

Planområdet omfatter del av gnr./bnr. 64/4 og 65/1 som ligger sør for fv. 401. Mot sydøst er planområdet lagt i sjø for å sikre en mulig fremtidig trasé for VA-ledninger. Endelig trasé er ikke endelig avklart.
Det planlegges ikke båtplasser syd for broen i Vålane. Videre mot syd/sydvest tar planområdet med deler av gnr./bnr. 65/1, frem til jordet på Eidjord i vest. Dette innebærer at hele Rauvigheia er tatt med innenfor planområdet. Det planlegges grønne buffersone mot dyrket mark, og mot sjø. På nordsiden av fv. 401 er en mindre del av gnr./bnr. 64/4 ned mot Rauviga tatt med. Dette er for å kunne legge til rette for en mindre utvidelse av eksisterende brygge i området.
Hele planområdet er på ca. 60 daa, hvorav 47 daa er på land, og 13 daa i sjø. Kunngjøringskart vedlegges.

Planstatus
På kommuneplanens arealdel for 2015-2027 er deler av område avsatt som fremtidig boligområde B09. Dette området er videreført i kommuneplan for Lillesand for 2018-2030, som ble vedtatt i møte i Lillesand bystyre 05.12.18. Resterende områder er avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde (lnf-område). Planområdet er uregulert.

Konsekvensutredning
Utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for området utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning av 21.06.2017. Planforslaget omfattes av forskriftens kap. 2, § 6, bokstav b, vedlegg I, punkt 25.

Planprogram
Det kunngjøres herved at forslag til planprogram for Indre Årsnes, del av gnr./bnr. 64/4 og 65/1, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 4-2 og iht. forskrift om konsekvensutredninger.

Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet samt avklare overordnede rammer og føringer. Programmet skal også klargjøre behovet for hvilke temaer som skal beskrives nærmere, samt behovet for nødvendige utredninger i det videre planarbeidet.

Forslagsstiller
Tiltakshaver er Modalen Eiendom AS. Stærk & Co a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.01.2019 til 
Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller på e-post til lrz@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co as, v/Lisbet Rake Zeiffert, tlf 90 93 66 20, E-post:lrz@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på:
www.staerk.no  

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Endelig forslag til planprogram vil deretter bli sendt inn til Lillesand kommune for fastsetting.

Selve planforslaget med konsekvensutredning vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen med konsekvensutredning lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med
merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Kunngjøringsbrev
Oppstartsmøte
Sjekkliste plansaker
Planprogram
Kunngjøringskart

Publisert
20.12.2018
Sist endret
22.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker