Brønningsmyr

Detaljregulering med konsekvensutredning for del av Brønningsmyr, Lillesand kommune, varsel om utvidelse av planområde.

Det vises til brev datert 21.11.17, med kunngjøring om oppstart av regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8, for del av Brønningsmyr. Det kunngjøres herved en tilleggskunngjøring, med utvidelse av planområdet. Områdene skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3.

Planlagte byggeområder inkludert fyllinger, innbefatter tiltak og arealer som er omfattet av «Tiltaksplan for sulfid for YX Kjerlingland», datert 04.04.19. Tiltaksplanen ble godkjent av Lillesand kommune 13.05.19. Utvidelse av planområdet er for å sikre at alle områder som er omfattet av tiltaksplanen, og der det skal gjøres tiltak, blir innlemmet i planområdet for detaljregulering for del av Brønningsmyr. Utvidelsen omfatter i hovedsak fyllingsutslag fra de planlagte planerte byggeområdene, som vil gå ut over tidligere kunngjort planavgrensning.

Formålet med planleggingen
Hovedformålet er å tilrettelegge for en fremtidig utvidelse av eksisterende vegserviceanlegg, hvor aktuelle fasiliteter kan være flere truckpumper, flere oppstillingsplasser for truck, vaskeanlegg/verksted for truck, bobilparkering, rastearealer, lekearealer for barn i tilknytning til vegserviceanlegget m.m. I tillegg planlegges det innregulert områder for kombinert næring/tjenesteformål, som ikke er i konflikt med regional plan for senterstruktur- og handel i AustAgder. Utvidelse av området planlegges med utvidet bruk av dagens adkomstforhold.

Planområdet
Tilleggskunngjøringen omfatter et areal på ca 11 daa, og går inn på deler av gnr.13, bnr. 56/60/84 og gnr./bnr. 600/180. Tidligere kunngjort planområde var på ca 59 daa, og omfattet deler av gnr. 13, bnr. 56/58/60/61 og gnr./bnr. 600/180. Utvidelsen fremgår av vedlagte oversiktskart, datert 21.05.19, der tidligere kunngjort område er vist med sort skravur, og utvidelsen er vist med rød skravur.

I kommuneplanens arealdel er planlagt område avsatt som offentlig eller privat tjenesteyting. Deler av området langs E-18 er avsatt til LNF-område.

Deler av planområdet omfattes av reguleringsplan for:

  • Kjerlingland (planID 2007156), vedtatt den 14.10.2009 med etterfølgende mindre endring I vedtatt den 01.12.2014. Aktuelt areal er regulert til kombinert formål for herberge/bevertning/bensinstasjon, friluftsområde, vanntårn, samt buffersone langs E-18.
  • Ny E18 Grimstad – Kristiansand. Kjerlingland – Vest-Agder grense fra 2003. Aktuelt areal er regulert til buffersone langs E-18. 


Forslagsstiller
Forslagsstiller er Grandal Trevare AS. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til tilleggskunngjøringen sendes skriftlig innen 11.06.19 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Lisbet Zeiffert, tlf. 90936620, e-post: lrz@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no 

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Oversiktskart tilleggskunngjøring
Naboliste

Publisert
22.05.2019
Sist endret
22.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker