Batteriheia 1A og 1B

Oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Batteriheia 1A og 1B i Lillesand kommune

Hensikten med dette brevet er å opplyse om at Planfolket AS, på vegne Kaspar Strømme Eiendom AS, setter i gang med privat detaljregulering for gnr. 47 bnr. 373, Batteriheia 1A og 1B i Lillesand kommune, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8, annet ledd. Etter Plan og bygningslovens kapittel 17 opplyses det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale.

Arbeidet er varslet tidligere 14. juni 2017, samt en varsling av utvidelse av planområdet 18. desember 2018. Grunnet bl.a. utvidelse av planområdet med kyststi startes planarbeidet opp på nytt, og det bes om at tidligere innsendte merknader sendes inn igjen for å bli hensyntatt i saken.

Planområdet
Området ligger på Batteriheia i Lillesand sentrum og er en del av reguleringsplan for Langbrygga vedtatt 2012. Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Planens begrensning er avtalt i oppstartsmøte med Lillesand kommune den 16. mars 2018 og inkluderer helt eller delvis eiendommene gnr. 47 bnr. 373, 376, 383 og 374 m. fl. Kart som viser planens begrensning er vedlagt dette brevet.

Forhandlinger om utbyggingsavtale
I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen).

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligkonsept av høy kvalitet med inntil 8 eneboliger i en klynge. Felles uteoppholdsareal løses som et torg i mellom bebyggelsen. Parkering er tenkt løst i parkeringskjeller. Boligene skal tilpasses tomten og legge til rette for en positiv fortetting av en sentrumsnær tomt.

Krav om konsekvensutredning
I henholdt til forskrift om konsekvensutredning, utløser planarbeidet ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet
Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til
Planfolket AS, Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand eller til
epost: innspill@planfolket.no innen 29. april 2018.
Det er gitt lengre frist for innspill grunnet påskeferien.

Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette. Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Bjørn Johan Andresen på telefon 959 68 987 eller epost bjorn@planfolket.no.

Vedlegg:
1. Adresseliste
2. Planens begrensning

Publisert
23.03.2018
Sist endret
23.03.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker