Krabbestøhølen småbåthavn - detaljregulering

Ingeniørene as varsler oppstart av privat forslag til detaljregulering for Krabbestøhølen småbåthavn jfr. Plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Det innledes samtidig forhandlinger om utbyggingsavtale jfr. pbl § 17-4.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr. 51, bnr. 15 i Lillesand kommune.
Under planarbeidet kan området bli ytterligere avgrenset.

Formålet med reguleringen er å utvide dagens småbåthavn samt parkeringsplasser med tilhørende veger.

Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:
- adkomst til p-plasser
- adkomst til båthavn

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Ingeniørene as
Strandgt 23
4790 Lillesand

Ingeniorene@gmail.com

Frist for merknader:  09/12-19

 

Vedlegg:

Planavgrensning

Oppstartsbrev

Planprogram

Publisert
25.10.2019
Sist endret
25.10.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker