Tingsakeråsen

Melding om offentlig ettersyn detaljregulering - Arkivsak: 15/3309

Planutvalget har i møte 27.11.2018, sak nr. PUV-- 109/18 vedtatt å legge detaljregulering for Tingsakeråsen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget omfatter hovedsakelig gbnr 42/1 og ligger mellom FV420 og FV240 (Gamle vestlandske hovedvei). Planen legger opp til 84-98 boliger med tilhørende infrastruktur.

Planforslaget finner du her - det legges også ut i kommunetorget.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget,

Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Eventuell merknader sendes til postmottak: postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.


Frist for innkommende merknader: 01.02.2019


Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

1. Skriv kort og rett fram.

2. Skriv forslag til konkrete endringer.

3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.

4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.

5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.


Videre saksbehandling:

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Publisert
03.12.2018
Sist endret
01.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker