Sandsmyra 38-40

Detaljregulering - melding om offentlig ettersyn

Planutvalget, kommunens faste utvalg for plansaker, har i møte 26.06.2017, sak nr. 078/17 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Sandsmyra 38-40 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet omfatter eiendommene Sandsmyra 38-40 og skal benyttes til boligformål med tilhørende infrastruktur.

Frist for eventuelle merknader: 15.08.2017

Merknadene sendes kommunen:
på e-post: postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand, merket med planens navn. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunetorget, Lillesand rådhus, tlf. 37261500.

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

1. Skriv kort og rett fram.

2. Skriv forslag til konkrete endringer.

3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.

4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.

5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling:

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette.

Når planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Aktuelle dokumenter i saken:

Behandling av tiltaksplan Sandsmyra(877093).pdf

Bestemmelser Sandsmyra i Lillesand 12-06-2017 docx (877918)(878005).pdf

Detaljplan_2017-05-15.pdf(877916).pdf

Detaljregulering Sandsmyra - revidert planbeskrivelse(877914).pdf

Detaljregulering Sandsmyra 38-40 - Offentlig ettersyn(881701)(1).pdf

Geometri vei(877919).pdf

Sandsmyra, illustrasjoner til detaljplan 150517.pdf(877925).pdf

Sandsmyra, skisse til utomhusplan 150517.pdf(877926).pdf

Situasjonsplan med kotehøyder bygg(877928).pdf

Sjekkliste barn og unges interesser _Sandsmyra 38-40(879370(1).pdf

Snitt vei_parkering(877920).pdf

Tiltaksplan Sandsmyra(878011).pdf

VEDLEGG tiltaksplan.pdf(878010).pdf

Publisert
28.06.2017
Sist endret
04.07.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker