Sandsmyra 38-40

Detaljregulering til offentlig ettersyn – arkivsak 16/2102

Lillesand planutvalg har i møte 04.09.18 sak PU-074/18 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Sandsmyra 38-40 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Planen omfatter GBR 33/340 og 553, og inneholder 12 ny boenheter.
Bygningene arrangeres slik at det etableres i en hestesko, og vil få en sentral adkomst fra Kløverveien. Boenhetene skal ha parkeringsplass plassert på egen eiendom. I planforslaget er det regulert felles renovasjon, sykkelparkering, HC-parkering ved adkomstveien og felles lekeplass sør-øst. Det er lagt hensynssone for å bevare svabergformasjonen øst og nord-øst i planområdet. 

Etter at beboerne i Kløverveien 16-18 fikk medhold i klagen i Lillesand bystyre 14.03.18, ble reguleringsplanen for Sandsmyra 38-40 sendt tilbake til administrasjonen. Forslagstiller har derfor kommet med nytt planforslag for reguleringsplanen Sandsmyra 38-40.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00. Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist: 01.11.18. Merkes med: sak 16/2102

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

1. Skriv kort og rett fram. 
2. Skriv forslag til konkrete endringer. 
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling: 

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Aktuelle dokumenter i saken:
Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
ROS-analyse
Sjekkliste barn og unge
Snitt
Sol- skygge 21. juni kl. 12
Sol-skygge 21. Juni kl. 15.00
Sol-skygge 21. Juni kl. 18.00
Sol-skygge 21. Mars kl. 12.00
Sol-skygge 21. Mars kl. 15.00
Sol-skygge 21. Mars kl. 18.00
Sol-skygge 21. September kl. 12.00
Sol-skygge 21. September kl. 15.00
Sol-skygge 21. September kl. 18.00
Tiltaksplan
Vann og avløpsplan (H001)
Vann og avløpsplan (H011) - 2
Vann og avløpsplan (H012)
Veiprofil
Beregning av avrenning
Fordrøyningsvolum
Overvannshåndtering etter utbygging
Overvannshåndtering før utbygging

Publisert
18.09.2018
Sist endret
01.02.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker