Hæstadveden

Detaljregulering til offentlig ettersyn – Arkivsak 15/4

Kommunens faste utvalg for plansaker har i møte 13.11.2018, sak nr. 094/18 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Hæstadveden ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Planen omfatter nytt boligområde på Hæstad i Høvåg med tilhørende infrastruktur.

Planforslaget, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, legges også ut til offentlig ettersyn på Lillesand rådhus. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist: 07.01.2019. Mrk: sak 15/4

Vedtak

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Illustrasjonsplan

Vedtak 076/18

Landskapsnotat

ROS-analyse

Forundersøkelse sulfid

Høringsuttalelse Advokat Kjær

Høringsuttalelse Fylkeskommunen

Høringsuttalelse Agder Energi

Høringsuttalelse Fylkesmannen

Høringsuttalelse Nils Pettersson

Høringsuttalelse Statens vegvesen

Høringsuttalelse Direktoratet for mineralforvaltning

Bilder fra naboer i nord

Sjekkliste barn og unge

Sjekkliste for reguleringsplaner - Fylkesmannen

Publisert
14.11.2018
Sist endret
09.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker