Føllåsen detaljregulering

Kommunens faste utvalg for plansaker har i møtet 07.05.2019 , sak nr. 039/19 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Føllåsen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget omfatter et areal på 134,2 daa og hjemler et nytt hytteområde med 56 enheter og tilhørende infrastruktur.
Området er i dag ubebygd.

Oppdaterte dokumenter etter planutvalgets vedtak ligger nedenfor.
Alle dokumentene i saken kan leses på kommunens innsynsløsning her.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdeling, Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til
postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand. Mrk: sak 18/911

Frist for merknader: 01.08.2019.

·   Vedtak (offentlig ettersyn)

·    Planbeskrivelse

·    A-regplan (plankart)

·    Bestemmelser

Publisert
09.05.2019
Sist endret
23.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker