Fasterdammen

Detaljreguleringen Fasterdammen legges ut på begrenset høring inkludert naboer, da vedtaket i Lillesand bystyret 130/18 har utløst endringer for detaljreguleringen. Arkivsak 15/716

Den størst endringen i planen er at det er blitt innarbeidet kvartalslekeplass i planområdet. Plankartet er blitt mer detaljert etter offentlig ettersyn, i tillegg vises det plankart over -, på – og under bakken.
Bystyrets vedtak 130/18 og tilhørende saksfremlegg er vedlagt under, samt plandokumenter.

Høringen gjelder kun for endringene i detaljreguleringen. 

Frist for eventuelle merknader: 22.02.2019

Merknadene sendes kommunen på e-ost:
postmottak@lillesand.kommune.no, eller til

Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning Postboks 23, 4791 Lillesand,

merket med planens navn og saknr. 15/716.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00. 

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:
1. Skriv kort og rett fram. 

2. Skriv forslag til konkrete endringer. 

3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.

4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.

5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling:

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen
utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering
om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Vedtaksbehandling
Planbeskrivelse
Plankart
Plankart over bakken
Plankart under bakken 
Bestemmelser
Situasjonsplan
VA prinsipplan
Illustrasjon
Sol og skyggediagram
Støyrapport
Behandling av tiltaksplan
Tiltaksplan sulfid
Vedlegg til tiltaksplan
Barn og unges sjekkliste
Innkommende merknader oppstartsvarsel
Innkommende kommentarer etter offentlig ettersyn
Offentlige arealer
ROS-analyse

Publisert
01.02.2019
Sist endret
09.05.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker