Detaljregulering for Tjuholla i Lillesand

På vegne av Kaldvellfjorden Eiendom AS/Lillesand kommune sender vi en reguleringsendring på begrenset høring til naboene til planlagt sedimenteringsbasseng/renseanlegg.  Det er gjort endringer på detaljregulering Tjuholla etter offentlig ettersyn som er vurdert at er så store at det er behov for en begrenset høring.

Beskrivelse av endringen:

Tiltaksplanen for sulfid som følger reguleringsplanen er endret på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen til 1. gangs behandling. Dette har ført til endringer i plankartet. Endringen består av at det er kommet et nytt formål inn i planen, Øvrig kommunalt teknisk anlegg (o_BKT3), med tilhørende bestemmelser. o_BKT3 skal benyttes til sedimenteringsbasseng/renseanlegg for sulfidholdig vann. Formålet erstatter område som tidligere var regulert til parkeringsplass(o_SPA2) og deler av grønnstruktur(G3). Se vedlegg 1 for utfyllende informasjon.
Plandokumentene ligger tilgjengelig hos Lillesand kommune i høringsperioden og høringens dokumentene legges ut på nettsiden til kommunen.  

Frister for tilbakemelding:

Merknader til endringen sendes til Åslaug Iversen i Sweco, Ægirsvei 10B 4632 Kristiansand / aslaug.iversen@sweco.no  med kopi til Lillesand kommune v/ Esben Gundersen postboks 23 4791 Lillesand/ postmottak@lillesand.kommune.no innen 19.5.2017. Merknaden merkes med sak 16/249 Detaljregulering Tjuhola.

Vedlegg

Publisert
09.05.2017
Sist endret
19.05.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker