Del av Brønningsmyr- Detaljregulering

Forslag til detaljregulering for del av Brønningsmyr omfatter eiendommene gbnr 13/60, 13/58, 600/180, 13/61, 13/56 og 13/84.

Planutvalget, kommunens faste utvalg for plansaker, har i møte 25.06.2019, sak nr. 070/19 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for del av Brønningsmyr, sist revidert 19.06.2019, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet omfatter omfatter eiendommene gbnr 13/60, 13/58, 600/180, 13/61, 13/56 og 13/84 og skal benyttes til næringsformål.

Dokumenter i saken finner du her. 
Perspektiv 1
Perspektiv 2

Frist for eventuelle merknader: 01.09.2019

Merknadene sendes kommunen på e-post: postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand, merket med planens navn og saksnr.17/2606.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

1. Skriv kort og rett fram.
2. Skriv forslag til konkrete endringer.
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling: 

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

 

 


Publisert
25.06.2019
Sist endret
23.08.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker