Brekkekjær pensjonat

Detaljregulering til offentlig ettersyn

Planutvalget i Lillesand kommune har vedtatt å legge til offentlig ettersyn Detaljregulering for GBR 6/13 – Brekkekjær pensjonat.

Planforslaget, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, legges ut til offentlig ettersyn på Lillesand kommunes nettside og i Lillesand rådhus. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37261500.

Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist for eventuelle merknader 31.08.2017. Merkes med: Brekkekjær pensjonat

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:
1. Skriv kort og rett fram.
2. Skriv forslag til konkrete endringer.
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling: 
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Ppanutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene, legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Vedlegg:

Brekkekjær - barn og unge (L)(877852).pdf

Brekkekjær 613 reguleringsplan revidert 09.06.2017 (L)(877808).pdf

Regulering gnr 6 bnr 13 - Brekkekjær pensjonat - offentlig ettersyn (L)(881699).pdf

Revidert plankart 090617 (L)(877814).pdf

Svar på varsel fra Direktorat for mineralforvaltning.pdf

Vedl 00 Illustrasjonsplan 06.05.17.pdf (L)(871165).pdf

Vedlegg til illustrasjonsplan (L)(876794).pdf

Vedl 3 PLANBESKRIVELSEN BREKKSTØ 08.05.pdf (L)(871171).pdf

Vedl 5 ROS-analyse.pdf (L)(871174).pdf

Vedl 6 Kommentarer til kommunens konsekvensutredning av delområder.pdf (L)(871175).pdf

Vedl 7 Varsel om igangsetting av detaljregulering.pdf (L)(871176).pdf

Vedl 10 Tidsvindu Brekkekjär.pdf (L)(871181).pdf

Vedl 11 Fargekart.pdf (L)(871182).pdf

Vedl 12 Dokumentasjon Brekkekjar pensjonat samt hytter.pdf (L)(871183).pdf

Publisert
04.07.2017
Sist endret
05.07.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker