Planstrategi

Kommunal planstrategi for Lillesand 2016-2019 – varsel om vedtak

Kommunal planstrategi for Lillesand 2016 – 2019 ble behandla av Lillesand Bystyre 19.10.2016, sak 114/16 med følgende vedtak:

"I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi for Lillesand 2016-2019, sist revidert 14.09.2016, med følgende endringer:

Eksisterende boligområder innenfor LNF-områder omgjøres til LNF spredt boligbebyggelse i kommuneplanen. Hensikten er å forenkle saksbehandling for mindre tiltak i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse.

Bystyret ber administrasjonen starte opp en prosess i samarbeid med fylkesmannen om å få verna et hummerreservat i Lillesand kommune. Administrasjonen søker råd hos Havforskningsinstituttet på Flødevigen for anbefaling av aktuelt område. Når aktuelt område er verna gjennom Naturmangfoldloven, legges området inn i kommuneplanen ved påfølgende rullering."

Tilleggspunktene fra Bystyrets vedtak er innarbeida i vedlagte kommunal planstrategi for Lillesand 2016 – 2019, sist revidert 20.10.2016.

Kommunal planstrategi skal være retningsgivende for kommunens innbyggere og kan ikke påklages.

Relaterte dokumenter: 

Vedtak kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

Oppsummering av innspill

Status for planer prioritert i planstrategien

Rapport oversiktsbildet for folkehelse

Publisert
16.03.2016
Sist endret
29.10.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker