Kommunedelplan for sykkel

Planprogram til offentlig ettersyn – arkivsak 17/2545

Lillesand bystyre har i møte 12.09.18 sak BS-078/18 vedtatt å legge forslag til planprogram tilhørende Kommunedelplan for sykkelut på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 

Lillesand kommune skal i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen utarbeide en kommunedelplan for sykkel for Lillesand kommune. 

Kommunedelplanen vil være et sentralt dokument i arbeidet med å utvikle sykkeltilbudet, og øke fokuset på bruk av sykkel i den kommunale planleggingen. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkningsmulighetene, samt omfanget av planarbeidet.  

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til enhet for teknisk forvaltning, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00. Evt. uttalelser/merknader til planforslaget sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist for høringsuttalelse: 01.11.18. Mrk. sak. 17/2545

Lillesand kommune inviterer til åpent møte 25.09.18, kl. 18:00 med Statens vegvesen. Møtet holdes på Rådhuset i Bystyresalen, inngang ved parken.


Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse
:

1. Skriv kort og rett fram. 
2. Skriv forslag til konkrete endringer. 
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.


Videre saksbehandling
: 

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Forslag til planprogram

Publisert
18.09.2018
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker