Budsjett og økonomiplan

For Lillesand kommune er økonomiplanen med årsbudsjett kommuneplanens handlingsdel.

En gang i året (i desember) behandler og vedtar bystyret årsbudsjett og en rullerende økonomiplan, som omfatter minst de fire neste budsjettår (jf. kommuneloven § 44).

Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Årsbudsjettet skal gå i balanse hvert enkelt år, noe som betyr at det må finnes dekning for de utgifter og oppgaver som er planlagt gjennomført.

Økonomiplanen med årsbudsjett uttrykker de økonomiske konsekvensene av å gjennomføre tiltak som er resultat av de strategiske valg som ligger i kommuneplanens sammfunns- og areldel. Tiltakene i handelingsdelen er et resultat av en prosess som strekker seg gjennom budsjettåret og kan f.eks. være begrunnet i lovkrav, sikkerhetstiltak og satsinger. Det kan også være tiltak som er fremkommet i utvikling av kommunedelplaner eller temaplaner. Alle foreslåtte tiltak samles i økonomplan med årsbudsjett for å sikre helheten og riktige prioriteringer.

Enhetsledere har ansvar for å spille inn viktige momenter i budsjettprosessen knyttet til egen tjeneste, og de har ansvar for å holde egen budsjettramme gjennom budsjettåret.

Aktuelle dokumenter finner du her:

Budsjett og økonomiplan 2019-2022 - vedtatt

Budsjett og økonomiplan 2018-2021 - Vedtatt

Budsjett og økonomiplan 2017-2020 - Vedtatt

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 - vedtatt

Publisert
06.12.2011
Sist endret
28.01.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker