Utredning helhetlig tjenestetilbud for barn og unge

Våren 2016 har det samtidig blir foretatt en utredning som har sett på hva som er et best mulig helhetlig tjenestetilbud for barn og unge i Lillesand kommune, og hvordan kommunens tjenester bør samarbeide for å få til økt kvalitet, best utnyttelse av kompetanse og optimal samordning av tjenestetilbudet. Det er blitt gjort en grundig utredning, hvor mange ansatte fra ulike enheter og faggrupper har blitt hørt gjennom flere gruppeintervju.

Hovedkonklusjonen fra utredningen er som følger:

1. Det må utarbeides en felles, tverrsektoriell strategi for fremdrift hvor en operasjonaliserer anbefalingene og foreslår konkrete tiltak som igangsettes for å møte behov og utfordringer på følgende fire områder: faglig retning, møteplasser, standarder/felles struktur og informasjon.

2. Dette må gjøres på tvers av sektorene og tiltakene må prioriteres både i viktighet og i et tidsperspektiv.

3. Arbeidet må inkludere anbefalingene gitt i sluttrapport fra folkehelseutredningen 2015-16.

4. Prioriteringer og forslag til tiltak som utarbeides skal legges til grunn i utarbeidelse av budsjett og økonomiplan for 2017-2020.

Oppdraget ble gitt av bystyret i desember 2015, og fremmes til politisk behandling 14. september 2016.

Vedlagt følger sluttrapport fra utredningen, men utdyping av anbefalinger og forslag til videre arbeid.

(Les mer om endelig rapport helhetlig tjenestetilbud for barn og unge.)

Publisert
05.09.2016
Sist endret
07.09.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker