Presseinfo: Felles fylkesting 21. juni - saksframlegg

Dersom Stortinget gjør vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, tas det sikte på å avholde felles fylkestingsmøte 21. juni på Revsnes hotell ved Byglandsfjord. I saksfremleggene til møtet anbefaler fylkesrådmannen bl.a. at den nye fylkeskommunen får navnet Agder fylkeskommune, at det nye fylkestinget skal ha 47 medlemmer og at den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen.

Regjeringen fremmet i Prop. 84 S (2016–2017) forslag om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Foreløpig dato for Stortingets plenumsbehandling av proposisjonen er 8. juni 2017. Stortingsvedtaket om sammenslåing av Agderfylkene vil være en del av dette arbeidet.

Dersom Stortinget gjør vedtak om sammenslåing tas det sikte på å avholde felles fylkestingsmøte 21. juni. I dette fellesmøtet – som departementet innkaller til – skal fylkestingenes medlemmer drøfte:

·         forslag til navn på det nye fylket
·         antallet medlemmer i det nye fylkestinget
·         fellesnemndas sammensetning og funksjoner
·         valg av revisor for fellesnemndas virksomhet
·         opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen

Etter fellesmøtet skal fylkestingene hver for seg gjøre vedtak i de aktuelle sakene. Fylkesrådmannen offentliggjør nå saksframleggene som skal behandles av fylkestinget 21. juni. Sakene sendes ut med forbehold om at Stortinget gjør vedtak i tråd med tilrådingen og med forbehold om departementets innkalling.

Fylkesrådmannen foreslår bl.a. at den nye fylkeskommunen får navnet Agder fylkeskommune, og at det nye fylkestinget skal ha 47 medlemmer. Videre foreslår fylkesrådmannen at fellesnemnda skal bestå av 20 medlemmer – 9 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder. Medlemmer av fylkesutvalgene blir medlemmer av fellesnemnda, mens varamedlemmer til fylkesutvalgene blir varamedlemmer til fellesnemnda. Fylkesrådmannen foreslår videre at den nye fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen.

Fylkesrådmennene i Aust-Agder og Vest-Agder fremmer like saksframlegg for de respektive fylkestingene.

Fylkestingenes vedtak danner grunnlag for en kongelig resolusjon hvor beslutningene endelig fastsettes. Navn på den nye fylkeskommunen vedtas ved endring av lov om forandring av rikets inddelingsnavn.

Se for øvrig vedlagte saksfremlegg for ytterligere informasjon:
·         Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
·         Politisk modell i den nye fylkeskommunen


For spørsmål, kontakt:
Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

Vennlig hilsen
Svein Buer
red_line

Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesrådmannens kontor
Mobil: 970 46 099
svein.buer@austagderfk.no
www.austagderfk.no

Publisert
12.05.2017
Sist endret
12.05.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon (etter åpningstid): Kontakt beredskapskoordinator 95744020

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: Torsdager kl. 09- 14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndkonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker